Log in.

Use Your User name and password to log in.


Register a new user?

Forget your password?ማሰታወቂያ

በ2011ዓ.ም. የኢት/አጠቃላይ 2ኛ ደረጃ ትም/ማጠናቀቂያ ፈተና (12ኛ ክፍል) ተፈታኞች እና አስፈታኝ ትምህርት ቤቶች ዝርዝር ማስታወቂያ ከዝህ ማውረድ ይችላሉ።

የተማሪዎች ፊልድና ዩኒቨርሲቲ ምርጫ ስትሞሉ ድጋፍ ለምትፈልጉ ት/ቤት ተወካዮች በክፍሉ ባለሞያዎች ስልክ ቁጥሮች ብቻ ይደዉሉ !!!!

  • የክፍሉ ስልክ = 0111260971
ማሳሰቢያ ፡ መስመሩ ሲያዝ ደግመው ይሞክሩ እንጅ ወደማይመለከትዉ ኣካል ደውለው መልስ ባይጠብቁ እንመክራለን !!!!

© 2019 - NEAEA-Ministry Of Education.

Developers